Close

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ CIASTECZEK

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które są w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO
2. ADMINISTRATOR, DANE I KONTAKT
3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE I JAK JE GROMADZIMY?
4. CZY NALEŻY PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
5. PO CO NAM TE DANE, NA JAKIEJ PODSTAWIE JE ORAZ JAK DŁUGO PRZETWARZAMY JE?
6. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE
7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z TYM PRAWA?
8. W JAKI SPOSÓB ZREALIZOWAĆ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA?
9. CO TO SĄ PLIKI COOKIES
10. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
11. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?


1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Studio Projektów Sanitarnych Łukasz Janiszek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: 02-640 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 76/68, (dalej „My”).
Można się z nami kontaktować:
1.1.    pisemnie na adres: Studio Projektów Sanitarnych Łukasz Janiszek 02-640 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 76/68;
1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 
2. ADMINISTRATOR, DANE I KONTAKT
2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Studio Projektów Sanitarnych Łukasz Janiszek wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: 02-640 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 76/68, (dalej „My”).
Można się z nami kontaktować:
2.1.1.    pisemnie na adres: Studio Projektów Sanitarnych Łukasz Janiszek 02-640 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 76/68;
2.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE I JAK JE GROMADZIMY?
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy w związku z transakcjami z nami dokonywanymi lub podczas kontaktów z nami. Są to w szczególności dane, które nam podasz w związku z umowami z nami zawieranymi lub występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację, lub odstępując od umowy, lub zapisując się do newslettera lub zakładając konto internetowe.
 
Jeżeli zapłacisz nam za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, wejdziemy również w posiadanie danych o numerze konta, z którego płatność ta nastąpiła. Będziemy także przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego, na który będziemy dokonywać zwrotów należności na Twoją rzecz.
 
Ponadto możemy zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Są to dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów z nami, Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku), naszych kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro), takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.
 
W celu dochodzenia roszczeń możemy także zbierać Twój numer PESEL lub adres zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

4. CZY NALEŻY PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
Podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE. Możesz, ale nie musisz tego robić. Podanie danych nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może być jedynie wymogiem umownym, jednakże należy wziąć pod uwagę to, że podanie pewnych danych osobowych może być niezbędne do:
4.1. zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;
4.2. wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
4.3. otrzymywania przez Ciebie newslettera;
4.4. rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do Działu Obsługi Klienta lub Działu Reklamacji;
4.5. obsługi Twojego odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu.
 
Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy lub dokonania innych czynności z nami zawarty jest w formularzach stosowanych na naszej stronie internetowej lub innych naszych dokumentach lub ich wzorach, np. reklamacji, odstąpienia od umowy.
 
Możemy Cię też prosić o dane opcjonalne, które są potrzebne abyśmy mogli np. zadzwonić do Ciebie na podany numer i uzgodnić, np. konkretny dzień i godzinę dostawy zamówionego towaru.

5. PO CO NAM TE DANE, NA JAKIEJ PODSTAWIE JE ORAZ JAK DŁUGO PRZETWARZAMY JE?
Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:
5.1. podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (np. w celu wyceny usługi lub poinformowania Cię o dostępności produktu) - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
5.2. zawarcia i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
5.3 wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
5.3.1. obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
5.3.2. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
5.3.3. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
5.3.4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
5.3.5. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:
5.3.5.1. ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
5.3.5.2. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych - przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
5.3.5.3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
5.3.5.4. wsparcia obsługi klienta - przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;
5.3.5.5. w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych - przez okres trwania umowy;
5.3.5.6. ochrony przed próbami oszustwa - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
5.3.5.7. zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia - przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane także na podstawie udzielonej nam zgody w celach w niej określonych do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów - art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla wykonania obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 c) RODO).
 
W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być podejmowane w szczególności czynności takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie. Operacje te mogą być dokonywane w sposób zautomatyzowany np. w systemach informatycznych lub niezautomatyzowany np. w kartotekach, w sposób papierowy.
 
6. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE
Twoje dane możemy przekazać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz, a także podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, czyli:
6.1. naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;
6.2. agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
6.3. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
6.4. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
6.5. agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
6.6. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
6.7. innym administratorom będącym:
6.7.1. agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze klientów;
6.7.2. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
6.7.3. podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
6.7.4. podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
6.7.5. podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
6.7.6. zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
6.7.7. podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.


7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z TYM PRAWA?
W związku z przetwarzaniem danych, przysługują następujące prawa:
7.1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w ramach którego możesz od nas żądać:
7.1.1. wglądu w Twoje dane, który może dotyczyć wszystkich Twoich danych lub danych wybranych, które nam wskażesz;
7.1.2. informacji na temat Twoich danych osobowych, w tym informacji: czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie Twoje dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, komu przekazujemy Twoje dane osobowe (poprzez wskazanie chociażby kategorii podmiotów którym Twoje dane przekazujemy), przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane, a gdy podanie tego okresu jest niemożliwe możesz żądać podania przez nas kryteriów do jego ustalenia, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, jakie przysługują Ci uprawnienia w ramach prawa do: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, z jakiego źródła mamy Twoje dane, jeżeli sam ich nie przekazałeś, czy podejmujemy wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym stosujemy tzw. profilowanie, na jakich zasadach, a także jakie znaczenie i konsekwencje ma to w stosunku do Ciebie, czy przekazujemy Twoje dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, a jeśli tak to jakie zabezpieczenia są stosowane w związku z tym przekazaniem;
7.1.3. przekazania kopii Twoich danych osobowych w wybranym przez Ciebie formacie, przy czym jeżeli zwrócisz się do nas o kopie Twoich danych drogą elektroniczną i nie zaznaczysz inaczej, udzielimy informacji powszechnie stosowaną drogą elektroniczną; sporządzenie i dostarczenie przez nas pierwszej kopii danych jest bezpłatne; za wszelkie kolejne kopie możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
7.2. prawo sprostowania danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe i prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, w ramach których możesz żądać, abyśmy usunęli błędy, usterki, mylne informacje w zakresie Twoich danych, np. błędne nazwisko lub nowy adres zamieszkania, w przypadku jego zmiany lub nazwisko zmienione w związku z zawarciem małżeństwa;
7.3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w ramach którego możesz żądać:
7.3.1. usunięcia przez nas Twoich danych osobowych;
7.3.2. poinformowania przez nas innych administratorów, którym upubliczniliśmy Twoje dane, które mamy obowiązek usunąć, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji;
jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej wskazanych sytuacji:
7.3.2.1. Twoje dane nie są już nam niezbędne dla celów, dla których je uzyskaliśmy od Ciebie;
7.3.2.2. cofniesz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i jednocześnie nie możemy ich przetwarzać na innej podstawie prawnej;
7.3.2.3. wniesiesz sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez nas oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
7.3.2.4. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w kampaniach reklamowych lub innych działaniach marketingowych;
7.3.2.5. okaże się, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, np. bez Twojej zgody gdy jest ona niezbędna;
7.3.2.6. usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
7.3.2.7. zebraliśmy dane od dziecka w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
7.4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z którym możesz do nas wystąpić w jednym z następujących przypadków:
7.4.1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych będących w naszej dyspozycji - wówczas możesz żądać ograniczenia przetwarzania np. poprzez zaprzestanie przetwarzania, przez okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość Twoich danych;
7.4.2. jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem np. nie uzyskaliśmy Twojej zgody, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu przez nas Twoich danych, żądając w to miejsce ograniczenia ich wykorzystania;
7.4.3. jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych do celów przetwarzania, a są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7.4.4. jeżeli złożyłeś sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas - wówczas możesz żądać ograniczenia przez nas przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu;
7.5. prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego możesz od nas żądać:
7.5.1. otrzymania danych osobowych Ciebie dotyczące, które przekazałeś nam na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem przez Ciebie podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz które my przetwarzamy w sposób zautomatyzowany;
7.5.2. przesłania Tobie ww. danych bez utrudnień;
7.5.3. przesłania przez nas ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
Przy czym masz prawo do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
7.6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
7.7. prawo cofnięcia zgody w każdym czasie bez konsekwencji bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonaliśmy przed cofnięciem, przy czym po cofnięciu zgody, nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych i będziemy musieli je usunąć, chyba, że istnieć będzie inna podstawa prawna do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
7.8. prawo do sprzeciwu wobec:
7.8.1. przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, tj. na potrzeby kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wobec tzw. profilowania (np. jeżeli nie życzysz sobie np. ofert czy reklam naszych produktów, przy czym po otrzymaniu ww. sprzeciwu, powinniśmy zaprzestać przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych);
7.8.2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, przy czym gdy złożysz nam taki sprzeciw nie będziemy mogli już dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie: ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W JAKI SPOSÓB ZREALIZOWAĆ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA?
Realizacja swoich praw może zostać złożona przez Klienta na przykład:
8.1.   pisemnie na adres: Studio Projektów Sanitarnych Łukasz Janiszek, 02-640 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 76/68;
8.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
9. CO TO SĄ PLIKI COOKIES
Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z usług dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego https://bezpiecznykomputer.com.pl.
Pliki cookies, które mogą zostać użyte na tych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera - jesteś zatem anonimowy (bez podawania Twojego imienia lub nazwiska).
Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie jako osoby odwiedzającej naszą stronę (np. na dysku twardym Twojego komputera, laptopa czy na karcie pamięci twojego telefonu lub innego urządzenia, z którego korzystasz). Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz. Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu.
Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Twojej wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.
9.1. Wykorzystywany zestaw plików cookie:
9.1.1. _utma; Typowa zawartość: Ten typ plików cookie jest zapisywany w przeglądarce podczas pierwszej wizyty na danej stronie. Jeśli plik typu cookie został usunięty z przeglądarki a użytkownik później wchodzi na daną stronę to nowy _utma cookie jest zapisany pod nowym ID. Ten plik typu cookie jest używany aby określić nowych użytkowników strony i jest odświeżany na bieżąco. Dodatkowo, ten plik typu cookie posiada nowy ID aby Google Analytics przestrzegało zasad bezpieczestwa. Wygasa po okresie 2 lat.
9.1.2. _utmb; Typowa zawartość: Ten typ plików cookie, wciąż uaktualniany przez Google Analytics, jest stworzony aby opisać sesję użytkownika na danej stronie. Jeśli nie odnajduje określonego cookie, jest zapisywany jako nowa sesja. Za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza nowe strony ten cookie jest uaktualniany, wygasa po 30 minutach.
9.1.3. _utmc; Typowa zawartość: ten plik typu cookie określa i decyduje czy zapisać tą sesję jako nową dla tego użytkownika; Wygasa w momencie opuszczenia strony.
9.1.4. _utmz; Typowa zawartość: Ten cookie jest używany w celu obliczenia częstotliwości oraz sposobu wchodzenia na poszczególne strony (bezpośredni, poprzez link referujący, określa jaki rodzaj wyszukiwarki był używany). Cookie są uaktualniane przy każdej wizycie na danej stronie i wygasają po upływie 6 miesięcy.
9.1.5. GAD; Typowa zawartość: Ten typ cookie jest powiązany z pobieraniem reklam, targetowaniem i ograniczanie reklam a także zbieraniem statystyk.
9.1.6. Gdyn; Typowa zawartość: Używany podczas hitowania do Gemiusa, rozpoznanie użytkownika powracającego.

Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:
9.2. identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym sklepie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany,
9.3. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez Ciebie,
9.4. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego sklepu internetowego,
9.5. obsługi Twojego konta w sklepie internetowym,
9.6. dostosowania zawartości naszych stron do Twoich indywidualnych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,
9.7. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.
 
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.
Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.
Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
Wyłączenie przez Ciebie opcji akceptowania plików cookies w Twojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich - może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu internetowego i niektórych naszych usług.
Nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.

10. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
Przetwarzamy także zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystanie z naszego sklepu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem. Dane ta mają charakter zbiorczy i anonimowy.

11. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?
W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować :
11.1. pisemnie na adres: Studio Projektów Sanitarnych Łukasz Janiszek 02-640 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 76/68;
11.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 
  


Close